Profil verejného obstarávateľa 

 

Nadlimitné zákazky od 01.07.2013

Divadlo Jonáša Záborského je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
081 61  Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ

e-mail: djz@djz.sk
internetová adresa URL: www.djz.sk 
telefón: +421 51 756 21 91

IČO: 37783432
DIČ: 2021470396 
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH

Predmet zákazky Dátum zverejnenia zákazky v profile Predpokladaná hodnota bez DPH Termín predloženia ponuky Termín dodania predmetu zákazky

Kontakt pre posielanie ponúk