vedenie

O riaditeľovi

Ján Hanzo absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor Filozofia –Dejepis. Od roku 1999 pôsobil ako vedúci odboru kultúry Krajského úradu v Prešove a na odbore kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja, kde sa podieľal na reforme verejnej správy v oblasti kultúry a vzniku siete kultúrnych zariadení Prešovského samosprávneho kraja.

V roku 2004 bol Prešovským samosprávnym krajom ako zriaďovateľom Divadla Jonáša Záborského v Prešove vymenovaný za riaditeľa. V konkurze uspel svojou koncepciou, ktorá riešila vážne problémy, s ktorými v tom čase DJZ zápasilo. Divadlo trpelo nefunkčnou organizačnou štruktúrou, častou zmenou zriaďovateľov (od roku 1996 Ministerstvo kultúry SR, Krajský úrad Prešov, Prešovský samosprávny kraj), striedaním riaditeľov (od roku 1998 do roku 2004 spolu sedem riaditeľov). Najzávažnejšie sa na deštrukcii pôvodného DJZ v Prešove podpísalo zlúčenie s terajším Štátnym divadlom v Košiciach do spoločného Východoslovenského divadla v roku 1996 a opätovné rozdelenie v roku 1999. To všetko sa podpísalo na strate diváckeho záujmu, zlých ekonomických výsledkoch, nepokoji a strate tvorivej atmosféry medzi zamestnancami divadla.

Na základe jeho koncepcie prešlo divadlo organizačnou zmenou. Tá umožnila spojenie činohry a spevohry do jedného umeleckého telesa, ktoré v sebe integruje obidve zložky a v súčasných časoch nadväzuje na obidve tradície divadla. Táto zásadná zmena vytvorila organizačný a finančný priestor na tvorbu moderného repertoáru divadla v oblasti činohernej a hudobno-dramatickej produkcie až po tvorbu pôvodných slovenských muzikálov – František z Assisi, Mária Antoinetta, Quo Vadis, Sherlock Holmes, Jana z Arku, Nikola Šuhaj – ktoré sú diváckou obcou vítané a navštevované. V rámci koncepcie otvoreného divadla je DJZ zároveň prístupné (predovšetkým na svojej veľkej scéne) aj iným umeleckým a spoločenským aktivitám. Tvorí tak integrálnu súčasť kultúrneho života Prešovského samosprávneho kraja a mesta Prešov s jednoznačným dôrazom na divadelnú činnosť, ktorá funguje v celoslovenskom divadelnom kontexte.

Galéria